Ondernemer:
Erik Dijkstra, handelend onder de naam
Historisch onderzoeksbureau Ferline
Vestigingsplaats
Zuidhorn
Contact
info@ferline.nl
KVK-nummer
71916385


ALGEMENE VOORWAARDEN (EIND)REDACTIE
Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Historisch onderzoeksbureau Ferline en Opdrachtgever.
1.2 Historisch onderzoeksbureau Ferline: bedrijf dat onder meer teksten/kopij in opdracht schrijft en redigeert, vertegenwoordigd door E. Dijkstra
1.3 Opdrachtgever: bedrijf dat Historisch onderzoeksbureau Ferline opdracht geeft tot het schrijven en redigeren van teksten/kopij.
1.4 Situaties die zich voordoen tussen Historisch onderzoeksbureau Ferline en Opdrachtgever die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, moeten worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Overeenkomst
2.1 Alle offertes van Historisch onderzoeksbureau Ferline zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidstermijn van twee maanden.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever.
2.3 Bij het accepteren van de offerte gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden redactiewerk. Eventuele typefouten zijn onder voorbehoud. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
2.4 Historisch onderzoeksbureau Ferline zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2.5 Indien de Opdrachtgever de overeenkomst wil wijzigen/aanpassen dient Historisch onderzoeksbureau Ferline het betreffende verzoek goed te keuren. Dit verzoek kan worden geweigerd als het kwalitatief en/of kwantitatief gevolgen heeft voor de te verrichten werkzaamheden.
2.6 Historisch onderzoeksbureau Ferline levert de opdracht per e-mail, tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever is verplicht om een goed werkend e-mailadres aan Historisch onderzoeksbureau Ferline te verstrekken.
2.7 Alle door de Opdrachtgever aangeleverde persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk en wordt in geen geval aan derden verstrekt.

Artikel 3. Kwaliteit
3.1 Historisch onderzoeksbureau Ferline verplicht zich tot het leveren van goed, deugdelijk en professioneel werk, in overeenstemming met de wensen van de Opdrachtgever. Het werk zal in goed Nederlands en in de standaardspelling zijn geschreven.
3.2 Na het afronden van de opdracht kan de Opdrachtgever tweemaal vragen om correcties en/of aanvullingen. Meer herzieningen worden daarna in rekening gebracht.
3.3 Van de Opdrachtgever wordt verwacht dat hij de benodigde wensen en relevante informatie voor het correct uitvoeren van de opdracht tijdig, helder en volledig aanlevert.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De in de offerte vermelde prijzen gelden onder voorbehoud van typefouten. Kosten voor materialen, reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten zijn niet in de offerte opgenomen, tenzij in de offerte duidelijk vermeld.
4.2 In overleg met de Opdrachtgever hanteert Historisch onderzoeksbureau Ferline voor de opdracht een uurtarief of een vaste vergoeding. Bij het hanteren van een uurtarief levert Historisch onderzoeksbureau Ferline aan de Opdrachtgever een urenspecificatie.
4.3 Historisch onderzoeksbureau Ferline behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
4.4 Historisch onderzoeksbureau Ferline is als kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet van toepassing.

Artikel 5. Betaling
5.1 Opdrachtgever: de opdracht wordt in beginsel voor aanvang gefactureerd, tenzij in de offerte anders is overeengekomen. Het in de offerte afgesproken bedrag wordt altijd in rekening gebracht, ook als de Opdrachtgever halverwege het traject de opdracht eenzijdig beëindigt.
5.2 Op alle facturen zit een betalingstermijn van veertien dagen. De uiterste betaaldatum is veertien dagen na de factuurdatum.
5.3 Door het verstrijken van een betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. Bij een niet tijdige betaling doet Historisch onderzoeksbureau Ferline een betalingsherinnering toekomen; met daarbij het recht het factuurbedrag bij de betalingsherinnering te verhogen met administratiekosten van 25 euro. Tevens is Historisch onderzoeksbureau Ferline gerechtigd de Opdrachtgever incassokosten in rekening te brengen.
5.4 Bij annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever worden alle gemaakte kosten, met een minimum van 25 procent van de totale offerte, in rekening gebracht.
5.5 De betalingsverplichting geldt ook als de Opdrachtgever de overeengekomen opdracht niet gebruikt.

Artikel 6. Auteursrecht
6.1 Historisch onderzoeksbureau Ferline verleent de Opdrachtgever toestemming voor eenmalige publicatie van de overeengekomen opdracht. Over elk ander gebruik, zoals publicatie in een ander medium, dienen aanvullende afspraken te worden gemaakt.
6.2 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij onderling anders is afgesproken.

Artikel 7. Eigen gebruik
7.1 Historisch onderzoeksbureau Ferline heeft de vrijheid de teksten/kopij te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie, tenzij onderling anders is overeengekomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Historisch onderzoeksbureau Ferline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de tekst, nadat de Opdrachtgever – na de herziening – zijn goedkeuring hieraan heeft gegeven. Noch is Historisch onderzoeksbureau Ferline verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van dit resultaat. Als de opdrachtgever geen controle wil uitvoeren, is Historisch onderzoeksbureau Ferline niet aansprakelijk voor eventuele fouten.
8.2 Historisch onderzoeksbureau Ferline is enkel aansprakelijk voor directe schade die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld en/of opzet aan de zijde van Historisch onderzoeksbureau Ferline. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Historisch onderzoeksbureau Ferline wordt uitbetaald. Indien de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat is overeengekomen tussen Historisch onderzoeksbureau Ferline en de Opdrachtgever.
8.3 Iedere aansprakelijkheid van Historisch onderzoeksbureau Ferline voor indirecte schade/fouten van derden is te allen tijde uitgesloten.
8.4 Indien Historisch onderzoeksbureau door overmacht niet in staat is een opdracht – tijdig – af te ronden, wordt de Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De Opdrachtgever heeft na deze mededeling het recht de opdracht binnen zeven dagen schriftelijk te annuleren.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Historisch onderzoeksbureau Ferline kan de Algemene Voorwaarden (Eind)redactie van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Historisch onderzoeksbureau Ferline.
9.2 Op iedere overeenkomst tussen Historisch onderzoeksbureau Ferline en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.